A helyi horgászrendben meghatározottak alapján egész évben TILOS a csuka megtartása!
A ponty legnagyobb megtartható mérete 50cm!

mohosz
KOMRAI - HASZNOSI HORGÁSZ EGYESÜLET

3100 Salgótarján, Meredek út 1.

HELYI HORGÁSZRENDJE

Komra-völgyi víztározó: 12-018-1-1
Hasznosi víztározó: 12-013-1-1

Érvényes: 2023. január 01-től a 2024. horgászévre.

 

Tisztelt Horgásztársak!
Közös érdekünk a víztározók vizeinek, természeti értékeinek, halállományának megőrzése, valamint a vízparti környezet rendezettségének folyamatos fenntartása, megóvása, a horgászati feltételek minőségi fejlesztése. Tudjuk, hogy a tagság horgászati igényei és az Elnökség által biztosítható horgászati feltételek nem mindig esnek egybe, de ennek megoldása Önökkel együtt közös célunk, feladatunk kell, hogy legyen!
Az egyesület Elnöksége kér minden egyesületi tagot, napijegyes és vendég horgászt, hogy a horgászatra és a horgászat környezetére vonatkozó szabályok maradéktalan alkalmazásával támogassák munkánkat, járuljanak hozzá a vizeink, vízpartjaink rendezettségéhez, nyugalmához, további lehetőségek szerinti fejlesztéséhez.
Ehhez kívánunk Önöknek 2023-ban eredményes, egyben emlékezetes horgászatot, jó erőt, egészséget!
Egyesület Elnöksége!

I. Általános szabályozási előírások.

 1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv) és a végrehajtására kiadott 133/2013.(XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a Helyi Horgászrend szabályait.
 2. A helyi horgászrend szabályai nem lehetnek ellentétesek a jogszabályi előírásokkal, ugyan akkor jogszabályi felhatalmazás alapján az egyesület Elnökségének lehetősége van szigorúbb korlátozások előírására, a KH Halászati Főfelügyelőjének pedig enyhítés elrendelésére is lehetősége van. Mindkét víztározóra vonatkozóan a KH Halászati Főfelügyelője feloldotta a ponty fogási tilalmi idejét 2025.12.31-ig.
 3. A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgász okmányok megléte és azoknak a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása, a személyt azonosító okmánnyal együtt.
 4. A területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.
 5. A területi jegyhez kiegészítő jegy kizárólag az adott területi jeggyel el nem érhető, többlet horgászati lehetőségek biztosítására adható ki.
 6. A horgász köteles a területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként a helyi horgászrendet – vagy annak kivonatát – magánál tartani, illetve online vásárlás esetén a területi jegyet és a helyi horgászrendet kinyomtatás nélkül, egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén a horgászat időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni.
 7. A horgász, a horgászat kezdete előtt jogosult mindkét víztározóra vonatkozó aktuális horgászati információinak megismerésére. Az információ szolgáltatás az egyesület honlapján közzétett, valamint a hirdetőtáblán közölt módon történhet, illetve eseti halőri tájékoztatás útján valósulhat meg.
 8. Az egyesület Elnöksége fenntartja a jogot a HHR, HRK évközi változtatására, melyről hitelt érdemlően a változást megelőzően 8 (nyolc) nappal korábban tájékoztatja a horgászokat a 6. pontban leírt módon. Ha a közzététel e szabálynak megfelelően történt, a horgász a területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a tájékoztatás hiányára nem hivatkozhat.
 9. Amennyiben a horgász a területi jegyhez kapcsolódó horgászrendi változásról, vagy egy elrendelt eseti tilalomról bizonyíthatóan nem értesült, vagy nem lett értesítve, akkor a tárgyban felelősségre nem vonható. A horgászrend vonatkozásában halgazdálkodási hasznosítói szabályozáson túl bizonyítható értesítés a HORINFO szakrendszerben kiküldött üzenet vagy dokumentum, illetve az egyesület hivatalos honlapján megjelenő hirdetmény. Valamennyi értesítést az egyesület a változtatás vagy a tilalom kezdési időpontját megelőzően legalább 48 órával korábban köteles közzétenni.
 10. Mindkét víztározónál a hal jogszerű kifogásával és a zsákmány fogási naplóban történő rögzítésével kerül a horgász birtokába. A rögzítés kizárólag a fogási naplóban történhet a hal mért súlyával, egy tizedes pontossággal – pl: 0,8; 1,4; 2,0; - a horgászat további folytatását megelőzően. A fogási naplóban javítást csak a hivatásos halőr eszközölhet, melynek megtörténtét a javítás dátumával és aláírásával kell igazolnia. A horgász általi bárminemű beírt adat módosítása, átírása, olvashatatlanná tétele tilos! Az éves fogási kvóta túllépése, vagy a fentiekben leírtak megszegése fegyelmi eljárást von maga után.
 11. A horgászok által észlelt szabálytalanságok bejelentésére szolgáló vezetőségi és halőri telefonszámok – név, funkciója, telefonszám – az egyesület hivatalos honlápján, valamint a hirdető táblákon kerül elhelyezésre.II. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások.

 1. Mindkét víztározónál a horgászatra engedélyezett szakaszokon, az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható. Foglalt hely horgász általi létesítése a horgászatra engedélyezett szakaszokon tilos! A horgászhelyek közötti legkisebb előírt távolság 5 (öt) méter.
 2. A statikus horgászhely (a készségek tervezett helyétől számított minimum 2,5 méteres körzetben) csak akkor foglalható el, ha előtte az ottlévő szemét eltakarítása megtörtént. A halőr a szemetes helyen horgászót kötelezi a horgászat felfüggesztésére és a szemét eltakarítására. A halőr intézkedésének horgász általi megtagadása a horgászat befejezését és az érintett horgásszal szembeni eljárás megindítását eredményezi.
 3. Az elfoglalt horgászhelyen a horgászkészségek és kiegészítő felszerelések elhelyezése, horgászkészségek bedobása csak úgy történhet meg, ha az másokra nem jelent balesetvészélyt!
 4. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi elővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víztározók vizének szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A horgászok kötelessége a természeti és az épített környezet megóvása, kártérítési felelősség vállalása mellett.
 5. Az egyesület Elnöksége árvízi készültség vagy védekezés, egészségügyi, környezetvédelmi, halegészségügyi vészhelyzet esetén, valamint üzemeltetési szabályzat vagy hatósági határozat érvényesítése okán, továbbá a horgászrend időszaki, hirdetményi módosítása esetén jogosult a horgászatot, vagy annak módját átmenetileg korlátozni. A korlátozás lehet általános, vagy csak meghatározott idősávra, területre kiterjedő.
 6. A horgász halpusztulás, víz- és környezet szennyezés észlelését azonnal köteles jelenteni:
  • KHHE Elnökének: Telek Bálint tel.: 06-30-213-2101, vagy
  • a gergei csoport halőrének: Márczi József tel.: 06-20-363-4044, vagy
  • a hasznosi csoport halőrének: Csépe Sándor tel.: 06-20-435-5954 számon.
 7. A víztározók vízminőségének védelme érdekében a horgászat során, csak megfelelő minőségű, szavatosságú (nem romlott) és a legszükségesebb mennyiségű etetőanyag, csaliféleség használható fel.
 8. Mindkét víztározó teljes területén az elvihető, zsákmányolt hal megtisztítása, konyhai előkészítése szigorúan tilos.
 9. A horgászat befejezésekor a horgász a keletkezett – vagy eltakarított – szemetet haladéktalanul köteles elszállítani!
 10. Mások zavarása, a túlzott hangoskodás, zajkeltés minden formája tilos a vízparton! Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot észlelése esetén a halőr fejeztesse be a horgászatot, szólítsa fel a horgászt a víztározó területének elhagyására! Ebben az esetben a hivatásos halőr jogosult hatósági intézkedés kezdeményezésére!
 11. A víztározók területén tüzet gyújtani csak az arra kialakított tűzrakó helyeken lehet – a Juhász-háznál lévő kivételével – a hivatásos halőröktől előzetesen beszerzett írásos engedély alapján, ha tűzgyújtási tilalom nem került elrendelésre. A Juhász-háznál lévő tűzrakó hely használatára engedélyt a Horgászmester adhat! Élő faanyag tűzrakásra nem használható! A tűzrakóhely rendeltetés szerinti használatáért, használat utáni tűz eloltásáért, annak tiszta, rendezett állapotban való vissza hagyásáért, az engedéllyel rendelkező horgász a felelős! Tűzrakó helyen szemetet elégetni tilos!
 12. Mindkét víztározónál csak fém és műanyag bottartók használata engedélyezett!
 13. A víztározók partjain elhelyezett padok, esőbeállók, egyéb berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásuk elősegítése az azt használók kötelessége! Azok nem rendeltetésszerű használatából eredő károkozás, rongálás kártérítési kötelezettséget ró az elkövetőre.
 14. A gergei víztározónál a gépkocsival történő behajtás engedélyezett a horgászkészségek ki és berakodásának időtartamára, azt követően azonban gépjárművel ki kell állni a kialakított parkolók valamelyikébe.
 15. A víztározók völgyzáró gátjaira gépjárművel felhajtani, azokon áthajtani szigorúan tilos! Azokon történő áthajtást eseti jelleggel az ÉRV Zrt. helyi Divízióvezetője engedélyezhet az Elnök kezdeményezésére.III. Egyesületi speciális horgászrendi előírások:

 1. Mindkét víztározóra vonatkozóan havi bontásban a következőkben határozzuk meg a horgászati időket úgy, hogy horgászat kezdetét megelőzően 30 perccel korábban lehet bemenni azok területére, illetve a horgászati idő végét követően 30 percen belül el kell hagyni azok területét:
  Január
  07-16 óráig
  Április
  05-20 óráig
  Július
  04-22 óráig
  Október
  06-19 óráig
  Február
  07-17 óráig
  Május
  04-22 óráig
  Augusztus
  04-22 óráig
  November
  06-17 óráig
  Március
  06-18 óráig
  Június
  04-22 óráig
  Szeptember
  05-21 óráig
  December
  07-16 óráig
 2. Mindkét víztározónál a horgászati év teljes időtartamában tilos horgászni a véd művek – záró gátak - mindkét oldalán meghatározott 50-50 méteren belül, valamint a befolyók mindkét oldalán 50 méteren belül. A vízállás függvényében, eseti jelleggel ívási területek kerülnek kijelölésre, melynek kezdetéről a horgászokat az egyesület hivatalos honlapján, illetve a hirdetőtáblán kihelyezett értesítés és térképvázlat útján tájékoztatjuk.
 3. A víztározók befagyott jégén a lékhorgászat szigorúan tilos! A víztározók vizébe bemenni, a vízben tartózkodni, valamint abban fürödni tilos!
 4. Az engedélyezett horgászkészségen felül az egyesületi tagsággal rendelkező horgász, alkalmilag 1 db maximum 1 m2-es felületű csalihalfogó emelőhálót, vagy emeléses technikával használt merítőszákot is használhat, csak a saját számára szükséges csalihal fogására, azok kifogható státuszú és 15 cm-él nem nagyobb. Ha csalihal gyűjtése során idegenhonos inváziós hal kerül a hálóba, az a horgászvízbe nem helyezhető vissza.
 5. A víztározók területén megengedett horgászati módszer az úszózás, fenekezés, pergetés és a tapogatás. Horgászat során egész évben tiltott az etetőhajó és bármiféle halradar használata. Általánosan az egy időben használható horgászkészségek, azon lévő egyágú horgok számát kettő - kettő darabban határozzuk meg, kivéve az IFI horgászt, aki egy horgászkészséggel, azon egy egyágú horoggal horgászhat, valamint a gyermekhorgász, aki csak úszós készséggel horgászhat. Külön horgászkészségnek minősül a spiccbot használata. 14 éves kor alatti gyermek horgász csak nagykorú felügyelete mellett horgászhat.
 6. Február 1-én 00,00-tól május 15-én 24,00-ig tilos a víztározókon a pergetés. A fogasüllő védelme érdekében, a fajlagos tilalmi ideje március 1-én 00,00-tól május 15-én 24,00-ig van érvényben. Békés hal telepítésekor azokra vonatkozóan 7 (hét) napos tilalmat, amennyiben ragadozó hal is kerül egyidejűleg telepítésre, akkor hasonló időtartamú teljes horgászati tilalmat kell elrendelni.
 7. A horgászat megkezdésekor a halak védelme érdekében minden horgásznak rendelkeznie kell egy db nagyméretű – minimum 70 cm-es – merítőhálóval, pontymatraccal vagy pontybölcsővel, haltartóval és fertőtlenítő eszközzel, melyeket köteles használni a horgászata során. Minden megakasztott halat köteles a horgász merítőhálóval kiemelni a vízből, kivéve a spiccbottal fogott csalihal és a nagyméretű – egy méternél nagyobb - harcsát. Harcsa horgászata során tiltott a vágóhorog használata, ugyan akkor rendelkezni kell egy 1,5x2 méteres 0,5 mm vastagságú műanyag fóliával a hal védelme érdekében.
 8. A víztározókban lévő nagyméretű, ivarérett pontyok védelme érdekében a kifogott 50 cm hosszúságú, vagy azt meghaladó egyedeket – rövid idejű fotó készítését követően – azonnal vissza kell helyezni az életterükbe. A csukára történő horgászat, illetve a megakasztott csuka megtartása 2024 január 31-ig tilos! Fogassüllőből zsákmányolható legkisebb méret 35 cm, legnagyobb mérete 60 cm. Keszegfélék esetében a 30 cm-es és annál nagyobb egyedeket tilos elvinni. Amurból zsákmányolható legkisebb méret 40 cm, legnagyobb mérete 80 cm.
 9. Sport területi engedéllyel rendelkező horgászok méretkorlátozás alá eső nemes halat, ős-és idegenhonos halat sem zsákmányolhatnak, halat nem tarthatnak maguknál, ebből adódóan hallal (élő, élettelen), halszelettel nem csalizhatnak.
 10. Egyesületi területi jeggyel, valamint napijeggyel és tisztségviselői igazolvánnyal rendelkezők részére mindkét víztározón az éves, heti, napi szinten és alkalmanként zsákmányolható méretkorlátozás alá tartozó nemes halak, valamint őshonos és idegenhonos inváziós halak mennyiségét a következőkben határozzuk meg (a napi és heti mennyiség az éves kvóta keretein belül értendő):


  Á./ Éves szinten zsákmányolható hal mennyisége:

  Sport területi engedéllyel rendelkező horgászok részére: 0kg, hal nem tartható meg.

  Felnőttek részérePontyból 50 kg, amurból 10 db zsákmányolható. Ragadozó halból 20 db (amelyből 10 db lehet a fogassüllő), a balin nem számít bele az éves kvótába, de zsákmányolt halként be kell írni. Őshonos keszeg félékből 10 kg, idegenhonos inváziós halból 10 kg, amelybe nem számít bele a kifogott busa, de zsákmányolt halként be kell írni.
  IFI, Kedvezményezett, Korkedvezményes: Pontyból 25 kg, amurból 5 db zsákmányolható. Ragadozó halból 10 db (melyből 5 db lehet fogassüllő), a balin nem számít bele az éves kvótába, de be kell írni. Őshonos keszeg félékből 5 kg, idegenhonos inváziós halból 5 kg, amelybe nem számít bele a busa, de zsákmányolt halként be kell írni.
  Egyesületi gyermekhorgász: Méretkorlátozás alá tartozó pontyból 1 db-t, 2 kg összsúlyig, keszegfélékből és idegenhonos halból 5 kg –t zsákmányolhat.

  B./ Heti szinten zsákmányolható hal mennyisége:

  Felnőttek részére: 4 db méretkorlátozás alá tartozó nemeshal, melyből 2 db lehet amur. Ragadozó halból 2 db.
  IFI, Kedvezményezett, Korkedvezményes: 2 db méretkorlátozás alá tartozó nemes hal, amelyből 1db lehet ragadozó hal.

  C./ Napi szinten zsákmányolható hal mennyisége:

  Felnőttek részére: 3db méretkorlátozás alá tartozó nemes hal, amelyből 2 db lehet ragadozó. Őshonos keszeg félékből, vagy idegenhonos inváziós halból 2-2 kg zsákmányolható.
  IFI, Kedvezményezett, Korkedvezményes: 2 db méretkorlátozás alá tartozó nemes hal, amelyből 1db lehet ragadozó. Esetenként 1 kg keszegféle, vagy idegenhonos inváziós hal zsákmányolható.
  Egyesületi gyermekhorgász: A részére meghatározott éves kvóta mértékéig 1 db méretkorlátozás alá tartozó pontyot, valamint 1 kg keszegfélét, vagy idegenhonos inváziós halat zsákmányolhat.
  Országos gyermek engedély esetén: Gyermek horgász csak úszós készséggel horgászhat, halat nem zsákmányolhat.

  D./ Napijeggyel zsákmányolható hal:

  Horgászati naponként, személyenként csak egy darab napijegy váltható! A napijegyes horgászat megkezdését követően, annak megszakítása – tározó területének elhagyása – majd, oda visszatérve, a horgászat folytatása tilos!
  Felnőtt napijegyes horgász: Alkalmanként 2 db méretkorlátozás alá tartozó nemes halat zsákmányolhat, amelyből 1 db lehet ragadozó, valamint esetenként 1 kg keszegfélét, vagy idegenhonos inváziós halat. A napijeggyel zsákmányolható halak összmennyisége maximum 4 kg súlyhatárig értendők.
  IFI napijegyes horgász Alkalmanként 1db méretkorlátozás alá tartozó – békés vagy ragadozó - nemes halat, illetve esetenként 1 kg őshonos keszeg félét vagy idegenhonos inváziós halat zsákmányolhat. A zsákmányolt hal összmennyisége nem haladhatja meg a 2 kg-t.
  Tisztségviselői igazolvány birtokosa: Mindkét víztározón engedélyezett bármely horgászati módszert gyakorolhatja horgászata során, de ezen igazolvány birtokosaként halat nem zsákmányolhat. Hal zsákmányul ejtéséhez napijegy váltása kötelező.

 11. Horgászati évenként csak egy egyesületi területi jegy váltható! A horgászati okmány elvesztését, használhatatlan mértékű megrongálódását a horgásznak azonnal jelentenie kell az okmány kibocsájtójának! Az esetről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a horgász által megírt kérelemmel együtt meg kell küldeni a KH Halászati Főfelügyelőjének, új okmány kiadásának engedélyezése céljából. Az új okmány kiadásának költsége a horgászt terheli.
 12. Az egyesület által tervezett nyári időszaki éjszakai horgászat kezdetét és végét az Elnökség határozza meg évente. Az éjszakai horgászat szombaton 18,00-tól vasárnap 06,00-ig engedélyezett, amelyet a két víztározó hetenként i váltással tart meg. Esti szürkületet követően a horgászat befejezéséig, valamint az éjszakai horgászat időtartamában a horgászhelyeket jól látható fehér fénnyel ki kell világítani! Ennek elmulasztása a horgászat befejezését eredményezi! Éjszakai horgászat alkalmával engedélyezett egy db kétszemélyes sátor felállítása a vízszélétől 5 méter távolságra.
 13. A víztározókon a csónak használata tilos! Nem engedélyezett az etetőhajó, valamint bármilyen halradar használata.
 14. Lehetőség van a víztározókon a horgászati időn kívüli nagyhalas ponty horgászatra, valamint a harcsa horgászatára, térítés ellenében. Ennek rendjét, tartalmát, szabályait és részvételi díját az Elnökség határozza meg évente, mely megtekinthető az egyesület honlapján, ill. a hirdető táblán kihelyezett értesítésen.
 15. A hivatásos és társadalmi halőr feladata teljesítése során, közfeladatot ellátó személynek minősül. Ellenőrzése során a horgász köteles átadni részére az egységes horgászokmányát, személyét azonosító okmányt, valamint bemutatni a zsákmányolt halakat. A halőr ellenőrző tevékenységének akadályozása, annak megtagadása, eljárás során tanúként való részvétel elutasítása, fegyelmi eljárást von maga után.


IV. Egyesített és összevont területi jegyre vonatkozó előírások.
Az egyesület egyesített és összevont területi jegyet nem forgalmaz.
Saját területi jegy árait az alábbiak szerint határozza meg:

  Felnőtt Kedv., Ifi Korkedv. Sport Tagfenntartó Új belépő Gyerek
Fogási napló 500 Ft 500 Ft 500 Ft 500 Ft 500 Ft 500 Ft 500 Ft
ESZH 5 500 Ft 5 500 Ft - Ft 5 500 Ft 5 500 Ft 5 500 Ft - Ft
Állami jegy 5 000 Ft 5 000 Ft - Ft 5 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft - Ft
Egyesületi tagság 16 000 Ft 8 000 Ft 8 000 Ft 16 000 Ft 16 000 Ft 16 000 Ft

- Ft

Partvédelmi díj 8 000 Ft 4 000 Ft - Ft 8 000 Ft - Ft 8 000 Ft 4 500 Ft
Területi engedély 56 000 Ft 28 000 Ft 31 000 Ft 28 000 Ft - Ft 56 000 Ft 4 500 Ft
Első halasítás díja - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft 49 000 Ft - Ft
Összesen 91 000 Ft 51 000 Ft 39 500 Ft 63 000 Ft 27 000 Ft 140 000 Ft 5 000 Ft

V. Halvédelmi és horgászetikai előírások.

 1. A horgász erkölcsi és etikai kötelessége más horgász segítése, tapasztalatok átadása, az idős horgásztársak és a gyermekhorgászok támogatása.
 2. A hármashorog használatára az OHR-ben foglaltak mellett, a 1 db háromágú horog használata megengedett a harcsázó végszerelékek esetében..
 3. A kifogott egyedek horgász általi tetszőleges jelölése, csonkítása tilos. Halak szabvány szerinti jelölésére csak az Elnökség adhat engedélyt, a jelölés az általa biztosított eszközzel történhet.
 4. A jelölt, vagy rekord méretű hal fogását azonnal jelenteni kell a halőrnek.
 5. Drótszák, valamint épített fém haltartó használata a hal tárolására – kivéve a törpeharcsa - tilos!
 6. Ragadozó hal horgászatánál az indokolatlan nyeletés tilos!
 7. A horgászat során a bevetett horgászkészséget őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos! Őrzöttnek, felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a kapás észlelését követően haladéktalanul be tud vágni és megtudja kezdeni a hal fárasztását a horgász.
 8. Ívási, szaporodási időszakban a telepített és megjelölt süllőfészkek közvetlen közelében horgászni tilos!
 9. A kifogott halról horgászfotó elkészítésekor ügyelni kell arra, hogy az esztétikus, a hal megbecsülését is kifejező fényképek készüljenek. A fényképen a hal legyen tiszta, a háttér a víz, vagy vízpart legyen, a fénykép ne tartalmazzon szétdobált horgászfelszerelést, szemetes partrészt, ételt – italt, törlőrongyot. A halat mellmagasságban félkarnyira, a védőeszköz felett, guggolva, vagy letérdelve kell lefényképezni. A fotózás során fokozottan ügyelni kell a halak kíméletes kezelésére, mozgatására. Legfontosabb a hal védelme, ha a szakszerű, gyors fotózás nem biztosítható, akkor a halat haladéktalanul vissza kel helyezni az életterébe.
 10. A megtartani nem kívánt halakról terítékfotó készítése tilos, kivéve a versenyek mérlegelésekor az Elnökség engedélyével.
 11. Más horgász által fogott hallal rekordfogást bejelenteni etikátlan és tilos!
 12. A hal minden sérülését fertőtleníteni kell visszaengedését megelőzően, visszaengedni csak akkor lehet, ha az már az egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint a szabadulási reflexe beindult.
 13. A szabályosan kifogott és így megtartható halak cseréje, a vízparton, horgászhelyen belüli átadása és ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése szigorúan tilos!


VI. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik.

 1. Az egyesület által elkészített HHR, HRK jogszerűségével, alkalmazásával kapcsolatos ügyekben a MOHOSZ, illetve a KH Halászati Főfelügyelője - halgazdálkodási hatóságként - jár el.
 2. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével elismeri a horgászatra vonatkozó országos és helyi szabályok ismeretét és vállalja azok maradéktalan betartását. Tudomásul veszi, hogy:
  • Köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre.
  • Róla – külön jogszabályi előírások figyelembevételével – a hivatásos halőr kép-, videó-, hangfelvételt készíthet.
  • Jogosulatlan horgászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott, véglegessé vált (jogerős) halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, illetve a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától maximum 5 évre eltiltható.
 3. A területi jegy visszavonását és a vásárlásától való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás mértéke:

  Horgászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl: nagy értékű lopás, orvhorgászat, állatkínzás) elkövetése.

  3 – 5 év

  Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása.

  3 – 5 év

  Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása, vagy annak kísérlete.

  3 – 5 év

  Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata.

  1 – 5 év, de legalább az eltiltás idejének duplája

  Felső méretkorlátozás, vagy db szám megsértése.

  1 – 5 év

  Bármilyen horgászattal kapcsolatos adatszolgáltatásnál valótlan személyi adat közlése, rögzítése, horgászokmány meghamisítása, azon a személyi adatok módosítása.

  1– 5 év

  Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés az itt külön nem nevesített cselekmények esetén.

  1 – 3 év, de legalább az eltiltás ideje

  A hal jogosulatlan jelölése, csonkítása.

  1 – 3 év

  A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, megváltoztatása, hal beírásának elmulasztása).

  1 – 3 év

  Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása.

  1 – 3 év

  Alsó méretkorlátozás megsértése.

  1 – 3 év

  Méretkorlátozással védett hal élő állapodban történő elszállítása, vagy annak kísérlete.

  1 – 3 év

  Egyéb, az Országos Horgászrend keretében rögzített tilalom megsértése.

  3 hónaptól 1 évig

  Egyéb, az Országos Horgászrend szabályain túli, a halgazdálkodásra jogosult általa helyi horgászrend keretében meghatározott szabályszegés.

  3 hónaptól 1 évig

  Tiltott helyen, vagy engedély nélküli tűzgyújtás esetén.

  3 hónaptól 1 évig

  Engedély nélkül a völgyzáró gátra történő felhajtás, vagy azon történő áthaladás esetén.

  6 hónaptól 1 évig


  Jelen szankciók csak akkor alkalmazhatóak, ha azt a HHR tartalmazza. Több szabályszegés egyidejű elbírálásakor, vagy a szabályszegés ismétlődése esetén az eltiltás időtartama nem haladhatja meg az 5 évet.

 4. A terület használatra, az egyes szolgáltatások igénybe vételére, a természet- és környezetvédelemre, horgász etikára vonatkozó tilalmi előírások megszegése esetén a visszavonás, eltiltás ügyében indult fegyelmi eljárás indokolt esetben nem helyettesíti a szakhatósági eljárás, vagy feljelentés kezdeményezését.
 5. Az eltiltás mértékéről az egyesület Elnökének kezdeményezésére indított eljárás keretében a Fegyelmi Bizottsága dönt, az összes körülmény ismeretében. Egy évnél kevesebb eltiltás esetén, az érintett horgász éves fogási kvótáját az eltiltás időtartamának megfelelő mértékben csökkenteni kell.
 6. Amennyiben egy horgász egy szabályszegés elkövetése és szankcionálása után újra elköveti bármely szankcionált cselekményt, a második alkalommal az eltiltás az itt szabályozottnak a duplájára, de maximum 5 évre emelkedik.
 7. Amennyiben egy horgász a korábbi eltiltástól számított 3 éven belül újabb szabályszegést követ el, az eltiltás mértéke legalább 2 év, de maximum 5 év lehet.
 8. A visszavonásra, illetve a területi jegy váltásától való eltiltásra minden esetben a tényállást és a horgászrendi hivatkozást, valamint az eltiltás időtartalmát tartalmazó hivatalos egyesületi döntéssel és az erről szóló értesítéssel kerülhet sor.
 9. Az egyesület általi visszavonás és az eltiltás nem helyettesíti, de nem is követeli meg az egyesületi Fegyelmi Szabályzatban meghatározott eljárásokat, jogkövetkezményeket.VII. Záró rendelkezések.

 1. Jelen egyesületi Helyi Horgászrend a Küldöttgyűlés 2023. január 08-i ülésén került elfogadásra, 2024. január 14.-én módosította.
 2. A Helyi Horgászrend az egyesület hivatalos honlapján, valamint a víztározók hirdető tábláin kerülnek közzétételre.
 3. Az egyesület, mint jogi személy az általa kezelt vízterületeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.
 4. A horgászok a vízparton, a horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat kizárólag a saját felelősségükre használhatják.
 5. Az érvényes állami horgászjegyhez kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást.
 6. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ választmányi határozatok, továbbá a Helyi Horgászrend és Fegyelmi Szabályzat előírásai és rendelkezései az irányadóak.


Salgótarján, 2024. január 14.
KHHE Elnöksége

Naptár

Víztérkódok

Komravölgyi víztározó: 12-018-1-1

Hasznosi víztározó: 12-013-1-1

Kapcsolat

Székhely: 3100 Salgótarján, Meredek út 1

Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 20

Adószám: 19926122-1-12

E-mail: info@komra-hasznos.hu